כמה זה עולה לנו?

רכיבים עיקריים של סבסוד ציבורי בגילים 17-0 ב-2013
(עדכון מפברואר 2017)

חינוך              369
בריאות           
57
קצבת ילדים  
38
            סה"כ  464 אלף ₪, או 2,148 ₪ לחודש

הערות:

  1. עבור ילדים עניים, הוריהם מקבלים הנחות בארנונה, נקודות מס הכנסה, פנימיות מסובסדות, הנחות בחשמל ועוד. אין לי דרך לאמוד הוצאות אלה.
  2. קצבת ילדים מהווה פחות מ-8% מסך ההוצאה הציבורית על ילד.

פירוט החישובים

חינוך  www.cbs.gov.il/www/hodaot2016n/08_16_259b.doc, ע'4:

%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-2013

ע'6 לנ"ל – הוצאות לאומיות לתלמיד בחינוך (ציבוריות בלבד; הוצאות שותפות, ז"א לא לנכסים קבועים) ב-2013:%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d

 

 

 


בריאות
: https://www.health.gov.il/services/committee/german/doclib/01082013_e.pdf, ע'12:
%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-2009

הוצאנו ₪3,904 בשנה לנפש בקבוצת גיל14-0 – סה"כ 58,515 ₪, מהם 85% במימון ציבורי.
במשך 15 שנים אלה קיבלה נפש: 85% מ-58,515 ₪ = 49,738 ₪ במימון ציבורי.

הוצאנו ₪2,463 בשנה לנפש בקבוצת גיל 18-15 – סה"כ 7,389 ₪, מהם 78% במימון ציבורי.
במשך 3 שנים אלה קיבלה נפש: 78% מ-7,389 ₪ = 5,763 ₪ במימון ציבורי.
            
             סה"כ לבריאות:  ~56,000 ₪ במימון ציבורי.

כדי לחשב את ההוצאה על הבריאות  ב-2013, אני נעזר ב- http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/05112015_1.aspx :

"…בישראל, ההוצאה הלאומית לנפש, במחירים קבועים, עלתה בממוצע בכ-2% בין השנים 2009-2013".

לכן, סה"כ בריאות לנפש בגילים 17-0 בשנת 2013: ₪56,000 כפול 102% = 57,000 ₪.

ק צ ב ת  י ל ד י ם  ב-2013 הייתה 175 ₪. 175X18שנהX12חודש = 38,000 ₪ , לפי https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Documents/shiur13_01.pdf